Latinská škola 1470, gymnasium 1789, Rudolfinum 1898, gymnázium 1999

 XHTML 1.0  Validní

©2004 Roman Úlovec

Informace o škole

Kontakní údaje

Název školy: Gymnázium Cheb
Typ školy: státní škola, zařazena do sítě škol MŠMT ČR
Kód: 79-41K/401 gymnázium (všeobecné)- 4leté
79-41K/801 gymnázium (všeobecné)- 8leté
Forma studia: denní
Délka studia: osmileté a čtyřleté
Adresa: Gymnázium Cheb, Nerudova 7, P.O.Box 20, 350 40 Cheb, Česká republika
Spojení - tel.: 354 430 137, 354 435 517, 354 430 145; fax: 354 431 840
e-mail školy: gymcheb@gymcheb.cz
URL: http://www.gymcheb.cz/
IZO: 000076953
IČO: 47723386
Č.ú.: 109588821/0300 ČSOB a.s., pobočka Cheb
Identifikátor zařízení: 600 009 009
Zeměpisné souřadnice školy: f = 50° 4´ 35´´s.š., l = 12° 21´ 43´´ v.d.
Ředitel školy: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
Zástupci ředitele: Mgr. Josef Hazi, Mgr. Jan Žídek
Manažer školy: Miroslav Stulák tel. 354 439 863
Sekretářka školy: Šárka Zapletalová


Z historie školy

Gymnázium v Chebu jako instituce existuje již 200 let, což lze dokladovat cyklem kronik Historia Gymnasii Egrensis ze Státního archivu v Chebu. Tradice gymnázia v Chebu jako latinské školy sahají až na počátek 14. století. Během své existence se škola vícekrát stěhovala a k vyučování jí sloužilo mnoho historických budov (např. dnešní ZvŠ na Kostelním náměstí, známé, v současnosti již neexistující Rudolfinum v Komenského ulici, budova v Karlově a Palackého ulici apod.). Posledním stanovištěm školy je zcela nově vybudovaný rozsáhlý a moderní areál v Nerudově ulici - doufejme snad na dlouhou dobu závěrečná stanice velkého stěhování.

Charakteristika školy

Gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou a odbornou činnost v povolání.
Gymnázium Cheb je střední, všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovanou školou, jejíž hlavním cílem je příprava k náročnému vysokoškolskému studiu, v principu na kterékoliv vysoké škole u nás i v zahraničí. Na Gymnáziu Cheb je realizováno studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, studují zde žáci ve věku od 12 do 18 let. Na společný všeobecný základ (profilovými předměty jsou zde český jazyk, matematika s uživatelsky zvládnutou výpočetní technikou a živé cizí jazyky) navazuje ve vyšších ročnících systém volitelných předmětů, který umožňuje větší specializaci ve zvolených oborech podle schopností, sklonů a zájmů, resp. zvoleného směru vysokoškolského studia. Absolvent by tak měl získat ucelený základní všeobecný přehled a nadprůměrné znalosti, poznatky a dovednosti v navolených oborech. Maximum péče je věnováno mimořádně talentovaným žákům, kteří úspěšně reprezentují svou školu v nejrůznějších soutěžích a olympiádách.
Pokud se týká volby cizího jazyka, tak studenti v primě pokračují většinou v jazyce, kterému se učili na ZŠ, v tercii si volí další jazyk (z nabídky němčina - NJ, angličtina - AJ, francouzština - FJ), v sextě pak mají možnost studia třetího cizího jazyka jako volitelného předm. (NJ, FJ, ruský jazyk - RJ). Všichni studenti absolvují výuku anglického jazyka (buď jako první, nebo jako druhý jazyk). Vychází se ze zájmu žáků, ale konečné rozhodnutí záleží na technických a personálních možnostech školy, proto zájmu žáka nemusí být vyhověno.
Výuka cizích jazyků probíhá s výrazně posílenou hodinovou dotací a výuka je na takové úrovni, že studenti mají možnost přípravy na státní jazykovou zkoušku. V německém jazyce bylo gymnázium, na základě svých výsledků, vybráno jako jedna z mála škol připravující své studenty ke složení prestižní jazykové zkoušky Jazykového diplomu konference ministrů školství SRN (tzv. Sprachdiplomu), která je uznávána pro ev. studium na VŠ v SRN, resp. všude kde je vyžadován doklad jazykové způsobilosti.
Studenti, kteří se připravují v rámci volitelných předmětů na složení Státní zkoušky z anglického jazyka, skládají tuto zkoušku v průběhu sedmého ročníku.
Další státní zkouškou, na kterou se mohou studenti připravovat v rámci výuky je Státní zkouška z psaní na stroji nebo klávesnici počítače.
Na škole působí zahraniční lektoři. K posílení jazykové výuky, ale i z důvodů výchovně vzdělávacích, navázala škola řadu velmi úspěšných kontaktů s obdobnými školami v zahraničí (Rheden - Nizozemí; Grenoble, Paříž - Francie; Öelsnitz, Schwabach, Bayreuth, Marktretwitz, Tirschenreuth - SRN) a organizuje krátkodobé i dlouhodobé reciproční jazykové, studijní či naučně-poznávací pobyty skupin i jednotlivců.
Dopravu studentů na akce nejrůznějšího typu zajišťuje škola vlastním mikrobusem získaným z nadačních darů.
Škola je nadstandartně vybavena (např. má i svůj vlastní skleník exotické flóry, školní hvězdárnu s počítačem řízeným dalekohledem o průměru hlavního zrcadla 30 cm) a poskytuje svým žákům optimální materiální podmínky ke studiu i pro aktivní trávení volného času. Žáci mají mj. k dispozici knihovnu s celkem sedmnácti tisíci svazky beletrie i odborné literatury, studovnu s čítárnou a několik multimediálních pracovišt; celá počítačová síť školy je 24 hodin pevnou linkou připojena na celosvětovou síť INTERNET. Studenti mohou zdarma využívat počítačové učebny i v době mimo vyučování.
Výchova mimo vyučování poskytuje, při respektování osobních zájmů žáků, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Gymnázium vyvíjí rozsáhlé mimoškolní aktivity - působí zde např. pěvecký sbor Canzona, velmi úspěšné divadelní sdružení Trychtýř a školní orchestr Academic Jazzband, který je již několikanásobným vítězem celostátní soutěže, nahrává pro český rozhlas a vystupoval i v televizi. Škola má vlastní tělovýchovnou jednotu TJ Gymnázium Cheb. Studenti nepravidelně vydávají vlastní časopis GAUDEAMUS a provozují své vysílání školního rádia VEGET.
Každému žáku je dána možnost rozvíjet své schopnosti, vyjadřovat svobodně (slušným a vhodným způsobem) své názory (například na pravidelných hovorech zástupců studentů s vedením gymnázia) a poznávat minulý i současný svět bez zkreslujících omezení. Předpokládá se vnitřní hluboký zájem o poznání a sebevzdělání, píle, kázeň a odpovědnost. Stojí to za to, dobré vzdělání je majetkem, který vám zůstane i kdybyste třeba ztroskotali a přišli jinak o všechno.
Je patrná systematická snaha o maximální využití výpočetní techniky jak žáky, tak zaměstnanci školy.
Úroveň školy je měřena celou řadou srovnávacích testů ( Kalibro, Scio, Sonda maturant a jiné. Dá se říci, že v těchto testech ve srovnání s gymnázii z celé republiky se žáci školy umísťují ve skupině lepšího průměru.
Úspěšnost školy může měřit také počet přijatých absolventů Gymnázia Cheb na vysoké školy. Výsledky školy se opět pohybují mírně nad celostátním průměrem. V roce 1999 absolvovalo 66 žáků, z nichž nyní studuje na vysoké škole 52 což je 78,8%. Ovšem jestliže do statistiky zahrneme pouze studenty, kteří konali přijímací zkoušky na vysokou školu, t.j. 57, pak je tento ukazatel vyšší - cca 91%. V roce 2000 absolvovalo Gymnázium Cheb 55 studentů osmiletého cyklu, z nichž 45 studuje v současnosti na vysoké škole (82%). V roce 2000 absolvovalo Gymnázium Cheb 55 studentů osmiletého cyklu, z nichž 45 studuje v současnosti na vysoké škole (82%). V roce 2001 vykonalo úspěšně maturitní zkoušku 78 studentů osmiletého a čtyřletého cyklu studia (56 + 22), z nichž v současnosti 54 (39 + 15) studuje na vysokých školách, což je 69% (70% + 68%).
Úroveň školy posuzovala také v dubnu a květnu 1998 Česká školní inspekce, která mezi pozitiva zařadila "v průměru velmi dobré výsledky školy v inspekcí sledované skupině předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie) v rámci hodnocení hospitovaných hodin i úrovně maturitních zkoušek a vysoká odborná úroveň učitelů" (závěry inspekční zprávy).

Školní rok 2005/2006 ve statistických údajích

Počet studentů: 669 Počet profesorů: 47
Počet tříd: 23 (18/5) * Počet žen: 24 to je 51%
Průměrná velikost třídy: 29 studentů Průměrný věk učitelů: 47
Pozn.: * - (osmiletý/čtyřletý cyklus studia)

Aktivity:

Počet volitelných předmětů: 49
Počet kroužků a nepovinných předmětů: 15
Studentské aktivity: studentský rozhlas, časopis, divadelní soubor, hudební soubor Academic Jazzband, pěvecký sbor, sportovní kroužky, sportovní turnaje atd.
Zahraniční aktivity: - půlroční a roční studentské stáže v SRN (Bayereuth, Tirschenreuth) - 5 studentů
- výměnné zahraniční pobyty - Nizozemí, SRN, Francie,Velká Británie
Počet zahraničních partnerských škol: 6


Vybavení školy přístupné studentům i v době mimo vyučování

Vybavení cena:
Studentská knihovna (cca 14 000 knih) zdarma
Hvězdárna 
Sauna 5,- Kč
Fitcentrum 5,- Kč
Počítačové učebny (připojení na INTERNET) zdarma
Tělocvičny (v rámci TJ Gymnázium a školního klubu AŠSK ČR) 100,- Kč ročně
Hřiště s umělým povrchem (viz tělocvičny) 100,- Kč ročně ev. 50 Kč /1hod.

Skiny webu

Vyberte si vzhled stránek gymnázia ke spokojenosti své.
ESF
TOPlist