Latinská škola 1470, gymnasium 1789, Rudolfinum 1898, gymnázium 1999

 XHTML 1.0  Validní

©2004 Roman Úlovec

Projekty

Vzniklo za podpory MŠMT a Karlovarského kraje

       

Projekty 2005

E-learning na SŠ

Školní naučná stezka jako praktická ekologické výchovy na ZŠ

Reálie s interaktivní tabulí ve FJ a NJ

Zeměpis Chebska

 

E-learning

Reálie s interaktivní tabulí

Reálie s interaktivní tabulí ve FJ

Metodické poznámky

Reálie s interaktivní tabulí v NJ

Metodické poznámky

Školní naučná stezka

Zeměpis

Projekty 2004

Prezentace

Aktivizace žáků v M a NJ pomocí ICT

Humanitní vědy s ICT

Fyzikální laboratoř

E-learning na ZŠ

 

Aktivizace žáků v M a NJ pomocí ICT

Německý jazyk

Autorské texty

Soubory z jiných zdrojů

Matematika

Autorské texty

Soubory z jiných zdrojů

Humanitní vědy s ICT

Německý jazyk

Autorské texty

Soubory z jiných zdrojů

ZSV

Autorské texty

Zeměpis

Autorské texty

Fyzikální laboratoř

Fyzika

Autorské texty

E-learning na ZŠ

Projekty 2003

Počítačem podporovaná výuka

Projektové vyučování

 

Počítačem podporovaná výuka

Věcné vyhodnocení

Fyzika

Příprava stránek a budoucího semináře učitelů proběhla v průběhu října a listopadu 2003. Byly vybrány zajímavé a užitečné modely, setříděny a podle tematických celků uspořádány do přehledné www-stránky.

V průběhu prosince 2003 proběhly semináře pro učitele fyziky v Karlových Varech a v Chebu.

Matematika

Projekt – program CABRI geometrie ve výuce matematiky

Ve dnech 15., 20. a 23. října 2003 proběhlo na naší škole v rámci projektu školení učitelů, které mělo za cíl seznámit účastníky s geometrickým náčrtníkem Cabri Geometrie. V rámci časové dotace 20 hodin se účastníci školení naučili základům práce s tímto programem a po absolvování první části projektu byli schopni tvořit vlastní učební materiály pro podporu výkladu geometrie při výuce na základních školách i na nižším stupni gymnázia.

Druhou etapou projektu pak bylo použití těchto materiálů ve výuce a získávání dalších praktických zkušeností. Své didaktické, metodické i technické poznatky pak účastníci projektu prodiskutovali a shrnuli ve stručném memorandu, které doprovází soubor vybraných prakticky ověřených konstrukcí.

MEMORANDUM Cabri

Technická náročnost programu

Metodické a didaktické poznámky k programu

Projektové vyučování

Věcné vyhodnocení

Se vznikem nového předmětu v posledním ročníku čtyřletého gymnázia, ve kterém si vybraní studenti zvolili kombinaci fyzika – výpočetní technika, byl položen hlavní důraz na mezipředmětové vztahy, formu práce a praktické zaměření obsahu.

V rámci projektového vyučování jsou studenti rozděleni do skupin, které mají za úkol najít, zmapovat a popsat využití fyzikálních zákonitostí ve svém nejbližším okolí. Proto byly vytvořeny vzorové pracovní listy jako námět pro fotografickou dokumentaci, fyzikální popis a grafické uspořádání protokolu. Jedná se o stručný fyzikální popis stroje či zařízení doplněný jednoduchými matematickými odhady a náčrtky. Po rozboru těchto listů studenti začali pracovat na vlastních projektech.

Studenti nalezli kladný vztah k této netradiční formě výuky. U některých z nich ovlivnil tento projekt i volbu vysoké školy.

Tisková zpráva

V rámci projektu vznikl „nový předmět“, který je pro studenty atraktivní a při kterém intenzívně používají počítač jako nástroj při vytváření publikace „Fyzika v mém okolí“. Studenti se přitom naučí fotografovat s digitálním fotoaparátem, upravovat digitální fotky, publikovat své práce na papír, CD i WWW, modelovat na PC a to vše na základě svých znalostí z fyziky a s jejich prohloubením pomocí zdrojů z internetu a multimediálních CD.

V podstatě jde o používání moderních technik DTP a dalších programů pro studium fyziky. V neposlední řadě budou studenti pracovat v týmu.

Kvůli administrativním problémům jsme spustili výuku formálně rozdělenou do dvou předmětů Fy a IVT. Využili jsme velmi úzké mezipředmětové vztahy. Vznikla legenda, rozdělení do modulů (Fy, IVT), vzorové listy (první strany publikace) a odkazy na internetové zdroje a další studijní materiály. Studenti také využívají výstup z projektu Počítačem podporovaná výuka. Vznikly vzorové fotografie nejen v digitální podobě, ale i v papírové. Tak na různých formátech (10x15, 15x20, 20x30, 30x40) a provedeních (mat, lesk) mohou studenti vidět výsledky úprav v praxi.

Podle projektu začala v loňském roce výuka a už přináší první studentské práce (listy). Studenty byl předmět přijat kladně.

Úlovec 28. 6. 2004

Skiny webu

Vyberte si vzhled stránek gymnázia ke spokojenosti své.
ESF
TOPlist