Profil školy

Autor: Zapletalová Šárka <zapletal(at)gymcheb.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 05. 2008Škola: Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Sídlo: Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb

Ředitel: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

 

IZO: 000076953            

REDIZO: 600009009 

IČ: 47723386

 

Profil školy v souvislosti se školním vzdělávacím programem (ŠVP)

Gymnázium Cheb je pokračovatelem více jak sedmisetleté tradice gymnaziálního typu vzdělávání v městě Cheb. Škola se nachází v nově vybudovaném, rozsáhlém a moderním areálu v klidové zóně v blízkosti centra. Chebské gymnázium je střední všeobecně vzdělávací školou, jejímž hlavním cílem je příprava k dalšímu studiu na vysoké škole u nás i v zahraničí. Absolvovat gymnázium je možné v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Na společný všeobecný základ (profilovými předměty jsou český jazyk, matematika s uživatelsky zvládnutou výpočetní technikou a živé cizí jazyky) navazuje ve vyšších ročnících rozsáhlý systém volitelných předmětů, který umožňuje vyšší specializaci v jednotlivých oborech podle schopností, sklonů a zájmů, resp. zvoleného směru vysokoškolského studia. Absolvent by tak měl získat ucelený základní všeobecný přehled a nadprůměrné znalosti, poznatky a dovednosti v jím vybraných předmětech.

Škola je nadstandardně vybavena (např. má svůj vlastní skleník exotické flóry, školní hvězdárnu s počítačem řízeným dalekohledem) a poskytuje svým žákům optimální podmínky ke studiu i pro aktivní trávení volného času. Žáci mají mimo jiné k dispozici knihovnu s celkem dvanácti tisíci svazky beletrie i odborné literatury, studovnu s čítárnou a odborné učebny, vybavené špičkovou didaktickou technikou. Počítačová síť školy je 24 hodin připojena na vysokorychlostní internet. Studenti přitom mohou zdarma využívat počítačové učebny i mimo vyučování. Gymnázium je velmi aktivní v oblasti mimoškolních aktivit – funguje zde např. školní klub Sušenky, divadelní soubor Trychtýř či pěvecký sbor Canzona. Pravidelně se organizují akce jako Prázdniny se školou, Zážitkový adaptační týden, Oborový týden, celá řada mezinárodních projektů atd.

Kapacita školy je 760 žáků. V posledních letech se ve škole významně zvyšuje podíl žáků vietnamské národnosti (jejich zařazení mezi ostatní žáky je bezproblémové). Škola zaměstnává cca 60 kvalifikovaných pedagogických a 20 ostatních pracovníků na plný i částečný úvazek. Počet žen činí přibližně polovinu všech zaměstnanců školy. Průměrný věk se pohybuje kolem 45 let. Ve škole působí zahraniční lektoři německého i anglického jazyka, výchovný a studijní poradce. Manažer školy, který vyučuje na zkrácený úvazek, zajišťuje kromě akcí pro žáky (organizace celostátních i mezinárodních soutěží, setkávání a besedy s významnými osobnostmi vědy, kultury, politiky a sportu apod.) také činnost školního Nadačního fondu Gaudeamus, Nadace Gaudeamus Igitur, spolupráci se Sdružením rodičů a přátel Gymnázia v Chebu, public relations školy, vedení školní kroniky a rozsáhlou doplňkovou činnost.


Ve škole vznikl vzdělávací program (s učebním plánem pro osmiletý a pro čtyřletý cyklus) s motivačním názvem Gymnázium Cheb – brána na VŠ. Pro ŠVP je typické:Reforma nám přinesla zajímavé možnosti

Rámcový vzdělávací program umožňuje v řadě případů důležitá uvolnění, zrušení dřívějších omezení a vytvoření svobodnějších podmínek při organizaci výuky, chodu a života školy. Každá škola v rámci svého školního vzdělávacího programu dostává možnost a příležitost ke své profilaci, tj. může více přizpůsobit vzdělávací proces svým specifickým a individuálním možnostem a podmínkám.

V rámci tvorby ŠVP proběhla na naší škole důkladná analýza, marketingový audit a rozsáhlé dotazníkové šetření. Shromážděné výsledky potvrdily, že naše dosavadní aktivity a činnosti jsou dobře přijímány a vycházejí vstříc požadavkům na kvalitu tak, jak ji vnímají „zákazníci“ školy (tj. žáci, rodiče, zaměstnanci, zřizovatel a široká veřejnost).

Největším přínosem reformy je, že společná práce na tvorbě ŠVP aktivizuje pedagogický sbor, poskytuje možnost a příležitost pro vznik a uskutečnění nových nápadů a dokáže dávat lidi dohromady.

V rámci reformy jsme poprvé zavedli do školní praxe tzv. adaptační zážitkové kurzy pro nově přijaté žáky školy a v předvánočním týdnu uskutečňujeme tzv. Oborový týden. V něm každý pedagog připravuje, se skupinou zájemců uskuteční a v závěru týdne prezentuje netradiční projekt, který umožňuje velmi dobře realizovat vybrané tematické okruhy průřezových témat.

Reforma umožnila plně legalizovat novou funkci pedagoga volného času, zřízenou na našem gymnáziu. Zcela nově organizačně i obsahově zajišťuje právě tzv. adaptační, resp. zážitkový týden pro nově přijaté žáky školy. Speciální pedagog metodicky a prakticky rozvíjí některé možnosti a příležitosti využití volného času žáků školy, poskytuje pomoc jednotlivcům a skupinám při volbě volnočasových aktivit a způsobu prožívání volného času, vytváří strategie jednání vedoucí ke zlepšení ekonomických podmínek ovlivňujících volný čas (např. podáváním nejrůznějších projektů a grantů).

Vzájemné setkávání, besedy a diskuse s lidmi, kteří v životě dosáhli pozoruhodných výsledků v oblasti vědy, politiky, obchodu, sportu, kultury a umění, jsou pro žáky nepochybně významným přínosem a poskytují tolik potřebnou pozitivní motivaci, inspiraci a příkladný vzor. Při setkáních se především ukazuje, že úspěch je podmíněn vytrvalým úsilím, snahou, pevnou vůlí a tvrdou prací. Nenásilným a přirozeným způsobem jsou při setkáních u žáků rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní a občanské.

Jako inspiraci pro ostatní školy můžeme představit např. činnost pedagoga volného času nebo pravidelná setkávání studentů s významnými osobnostmi vědy, politiky, obchodní sféry, sportu, kultury a umění. Úplnou novinkou je předmět Umělecká výchova. Značným přínosem pro propagaci školy a města Cheb je prestižní celostátní Dějepisná soutěž studentů gymnázií, na kterou přijíždějí žáci z více než padesáti gymnázií celé ČR (a dokonce i ze SR).