XHTML 1.0  Validní

©2004 Roman Úlovec

SIPVZ


Letos jste na každého pedagogického pracovníka obdrželi dotaci 1200 Kč, kterou můžete utratit za náklady spojené se školením typu Z, P, S a 10% i za počítačovou literaturu. Po zkušenostech z minulých let předpokládáme velký zájem na podzim a z kapacitních důvodů se může stát, že nebudeme schopni vyhovět všem zájemcům. Proto doporučujeme podávat přihlášky co nejdříve.


Již se můžete přihlašovat, faktury budeme posílat až po skončení kurzu a po obdržení dotací z MŠMT.


Úroveň M (ICT koordinátoři)

Úroveň P

Úroveň S

Úroveň Z

 

SIPVZ M (ICT koordinátoři)


Informace o studiu ICT koordinátorů

Gymnázium Cheb společně s FEK ZČU otevírá 1. září 2006 první ročník studia pro ICT metodiky a koordinátory škol (školení typu M). Studiem získá absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005. Za výkon specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT (viz § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) přísluší pedagogickým pracovníkům příplatek ve výši 1000 až 2000 Kč podle § 9a Zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.

Cíle
Cílem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Vstupní požadavky
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia (inženýrského studia) neučitelského zaměření doplněného o pedagogické minimum DPS. Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce, které se prokazují předložením osvědčení o absolvovaného školení úrovně Z a P, resp. jiných akreditovaných vzdělávacích akcí obdobného celkového rozsahu a zaměření.

Organizace studia
Studium je kombinované dvousemestrové, s celkovým počtem 253 hodin, z toho je 103 hodin věnováno přímé výuce prezenční formou, 150 hodin výuce distanční formou. Prezenční forma bude probíhat přibližně jednou za měsíc kumulovaně v pátek a sobotu nebo sobotu a neděli. Část výuky bude probíhat v místě blízkém účastníkům a část v Chebu. Přednostně v sobotu a neděli, nebo v době prázdnin. Pro školní rok 2006/2007 počítáme s výukou v Chebu, Karlových Varech a Plzni. V případě, že bude dostatek zájemců, je možné, že bude studium probíhat i jinde. Studium se člení do čtyř modulů.

Název modulu Prezenční Distanční Celkem
Role ICT v edukačním procesu 28 40 68
Konkrétní aplikace ICT ve vzdělávacím procesu 21 40 61
Tvorba strategických dokumentů školy a její prezentace 33 30 63
Moderní trendy a speciální užití ICT ve škole 21 40 61
Celkem 103 150 253

Aktuální informace najdete na http://phprs.gymcheb.cz
Přihlášky a podrobné informace najdete na http://www.gymcheb.cz/sipvz.htm
Organizační zajištění: Mgr. Jan Žídek zidek@gymcheb.cz
Odborný garant : Mgr. Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz


Cena
Cena za studium je 16 960Kč a je splatná před započetím studia. Studium lze hradit z prostředků SIPVZ, jde o školení typu M. Pro studující z karlovarského kraje bude možná studium zdarma. Zatím si částku raději nechte v ICT plánu v záloze.

Ukončení studia
Studium končí obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí a závěrečnou zkoušku před komisí jejímž předsedou je obvykle vysokoškolský pedagog.

Dokumenty ke stažení


Přihláška na školení ICT koordinátorů


 

SIPVZ P


Číslo školícího střediska : 238

Číslo certifikátu školícího střediska : 28201/2003-56-238


Úvod

Pro získání Certifikátu P (pokročilý uživatel) je nutno absolvovat povinný modul P-Úvodní modul (Cena : 2000,- Kč) a dva volitelné moduly P. Zatím existují moduly P-ICT na seznamu e-gramu 

Novinky můžete sledovat s námi na e-gramu, nebo na české škole.

Podmínky pro přihlášení:

  1. Absolvovat kurz Z.
  2. Před přihlášením na další kurzy P (volitelné) je nutné mít již absolvován základní kurz P.
  3. Vyplnit přihlášku a odeslat ji (podepsanou vámi i ředitelem vaší školy) písemně  na adresu školícího střediska (Gymnázium Cheb) a zároveň ji poslat mailem na adresu Mgr. Žídka.

Podmínky pro udělení certifikátu - P-Úvodní modul

  1. Aktivní účast na kurzu
  2. Splnění úloh samostudia

Další moduly

Název

Stav příprav

Lektor

Cena

P - Matematika školíme R. Úlovec 2500,-Kč
P - Grafika školíme R. Úlovec 2500,-Kč
P - WWW školíme R. Úlovec 2300,-Kč
P - Tabulky školíme P. Brož 2500,-Kč
P - Fyzika nedoporučujeme    
P - 1.Stupeň školíme J. Kofránková
2500,-Kč
P - Čeština školíme A. Kokorev
2500,-Kč
P - Angličtina školíme N. Roupcová
2500,-Kč
P - E-learning školíme R. Úlovec
2500,-Kč
P - Zeměpis školíme A. Jalovec
2500,-Kč
P - Biologie školíme H. Millionová
2500,-Kč
P - Chemie školíme H. Millionová
2500,-Kč
P - Němčina školíme J. Úlovcová
2500,-KčP - CAD nepřipravujeme Další informace

Dokumenty ke stažení

Přihláška úvodní modul

Přihláška volitelný modul

Zpět na začátek

 

SIPVZ S

Máme akreditovaná školení úrovně S. Budou se konat podle vašeho zájmu v následujících hodinových dotacích a cenách.

Pořadové číslo Název vzdělávací akce Hodinová dotace Účastnický poplatek
1. Úprava digitální fotografie a její využití při webové prezentaci 8 700
2. Internet jako metodický materiál učitele 4 400
3. Praktická činnost ve výpočetní technice 16 1300
4. Praktická činnost ve výpočetní technice pro mírně pokročilé 12 1100
5. Kreslící programy 12 1100
6. Prezentace na PC 4 400
7. Tabulkový editor pro začátečníky 12 1100
8. Tabulkový editor pro pokročilé 12 1100
9. Textový editor pro začátečníky 12 1100
10. Textový editor pro pokročilé 12 1100
11. Tvorba internetových stránek ve škole. Prezentace školy na Internetu 12 1100
12. Geometrie s počítačem 4 400
13. Fyzikální experimenty na Internetu 12 1100
14. Počítač a Internet ve výuce německého jazyka 12 1100
15. Využití počítačové techniky a Internetu ve výuce ZSV 16 1300
16. Využití počítače a Internetu ve výuce zeměpisu 12 1100
17. Počítač a internet ve výuce chemie 8 700
18. Počítač a internet ve výuce biologie 8 700

Termíny ve kterých budeme školit jsou následující:


Den Začátek Předpokládaný konec
Pondělí 14:30 18:00
Úterý 14:30 18:00
Středa 14:30 18:00
Nabízíme též víkendové intenzivní kurzy, event. školení o prázdninách

Podmínky pro přihlášení:

  1. Po vybrání určitého školení pro jednotlivé učitele, si škola stáhne odpovídající formulář pro vybraný typ školení z webových stránek Gymnázia Cheb (www.gymcheb.cz). Tento formulář vyplní (žádáme o vyplnění všech kolonek) vytiskne, a s razítkem a s podpisem ředitele a jednotlivých přihlašovaných učitelů a zašle klasickou poštou na adresu: Jan Žídek, , Gymnázium, Cheb, Nerudova 7, 350 40 Cheb. Kromě toho tentýž formulář také škola pomocí elektronické pošty (e-mailu) na adresu: Mgr. Žídka . V případě, že by tato adresa nefungovala, na adresu zidekgymcheb@seznam.cz . Po zařazení do určitého kurzu bude ředitelství školy informováno, do kterého kurzu byli přihlášení učitelé zařazeni (odpovědí na e-mail s přihláškou). V případě jiného postupu nebo určitých technických problémů, nás prosím kontaktujte na telefonních číslech uvedených na stránkách školy.

Podmínky pro udělení certifikátu - S

  1. Účast na kurzu

Dokumenty ke stažení

Přihláška na kurz S


Zpět na začátek

SIPVZ Z


Číslo školícího střediska : 135

Školení Z již neprobíhají, pouze před testem je 1 hodinová konzultace dle dohody. Pokud se chcete připravit na test Z pod vedením lektora, přihlašte se na školení S "Praktická činnost ve výpočetní technice" - 16 hodin - 1300Kč


Číslo certifikátu školícího střediska : 28201/2003-56-135


Cena : 500,- Kč


Podmínky pro přihlášení:

  1. Vyplnit přihlášku a odeslat ji (podepsanou vámi i ředitelem vaší školy) písemně  na adresu školícího střediska (Gymnázium Cheb) a zároveň ji poslat mailem na adresu Mgr. Žídka.

Podmínky pro udělení certifikátu - Z

  1. Složení zkoušky (Test, nebo praktická úloha)

Dokumenty ke stažení

Přihláška na test

Přihláška na školení

Ukázky praktické úlohy

Zpět na začátek

 

Skiny webu

Vyberte si vzhled stránek gymnázia ke spokojenosti své.
ESF
TOPlist